O B W I E S Z C Z E N I E

2009-05-05 14:37:20 Zawiadomienia

Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)

Starosta Pińczowski

 

zawiadamia, że na wniosek z dnia 3 kwietnia 2009 roku, pismo bez znaku, Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce

wydana została w dniu 22 kwietnia 2009 roku decyzja znak: AB.VI-7351/72/09 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości średniej 600 m3/ dobę obsługującej 4633 równoważnych mieszkańców z przyłączem wodociągowym i odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do odbiornika – rzeki Sancygniówki. 

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w Dziekanowicach, gm. Działoszyce, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: 440, 47/2, 26, 459, 37.

 

        Z treścią tej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pińczowie, II piętro pokój nr 26 w godzinach pracy Urzędu tj. od

Zobacz również: