KOMUNIKAT ¦WIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH

2008-12-16 11:54:05 Aktualno¶ci

Do wła¶cicieli i zarz±dców obiektów budowlanych

¦więtokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach przypomina
włacicielom i zarz±dcom o obowi±zkach zapewniaj±cych właciwy stan techniczny
i bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych.
W okresie jesienno – zimowym zwiększa się ryzyko wyst±pienia stanów zagrożenia
i katastrof budowlanych. Dotyczy to zarówno utrzymania obiektów, w których przebywa
znaczna liczba osób takich jak: hale sportowe, widowiskowe, handlowe, wystawiennicze,
kina, teatry, zadaszenia trybun na stadionach oraz wykonywanych robót budowlanych
w okresie niskich temperatur.
Przypominam, że podstawowym obowi±zkiem właciciela lub zarz±dcy obiektu budowlanego
jest utrzymywać go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
rodowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczaj±c do nadmiernego pogorszenia jego właciwoci użytkowych i sprawnoci
technicznej, w szczególnoci w zakresie zwi±zanym z wymaganiami, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo budowlane.

Równoczenie właciciel lub zarz±dca obiektu budowlanego jest obowi±zany zgodnie
z art. 61 ust.2 ustawy Prawo budowlane zapewnić, dochowuj±c naleŜytej starannoci,
bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wyst±pienia czynników zewnętrznych
odziaływuj±cych na obiekt, zwi±zanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak:
wyładowania atmosferyczne, wstrz±sy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady
atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach
i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie
obiektu budowlanego lub bezporednie zagroŜenie takim uszkodzeniem, mog±ce
spowodować zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub rodowiska.

W zwi±zku z powyższym zwracam się do włacicieli lub zarz±dców
o zwrócenie szczególnej uwagi na stan techniczny obiektów budowlanych w okresie
jesienno-zimowym oraz podejmowanie działań maj±cych na celu wyeliminowanie
zagrożeń wynikaj±cych z ponad normatywnych opadów niegu, jak również
występuj±cych oblodzeń obiektów budowlanych (szczególnie połaci dachowych) oraz
w ich bezporednim otoczeniu.

Jednoczenie przypominam, że zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane
powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właciciela lub zarz±dcę okresowym
kontrolom stanu technicznego, natomiast zgodnie z art. 64 na włacicielu lub zarz±dcy ci±ży
obowi±zek prowadzenia ksi±zki obiektu budowlanego.

Kielce, 27 listopad 2008r.

Zobacz również: