Zamawiajacy: zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres: ul. armii krajowej 22, 28-400 pińczów
Kontakt: tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail: zoz5@o2.pl, Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 991

Data publikacji: 2017-11-17 10:20:34

Przedmiot: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,
ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do udziału w konkursie ofert w zakresie wykonywania procedur z zakresu okulistyki (zabiegi zaćmy i witrektomii oraz zabiegi przeciwjaskrowe i inne z zakresu mikrochirurgii okulistycznej możliwe do rozliczenia z katalogu świadczeń NFZ w ramach umowy jaką posiada Udzielający zamówienia z NFZ) w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Nr sprawy: ZOZ/KO/5/11/2017.

Treść przetargu:

Nr sprawy: ZOZ/KO/5/11/2017 Pińczów, dnia 17 listopada 2017 r.


Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

ul. Armii Krajowej 22

28-400 Pińczów

tel.: 413573031

fax.:413572491

zoz5@o2.pl

www.szpitalpinczow.pl

Ogłoszenie

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych


Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,
ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do udziału w konkursie ofert
w zakresie wykonywania procedur z zakresu okulistyki (zabiegi zaćmy i witrektomii oraz zabiegi przeciwjaskrowe i inne z zakresu mikrochirurgii okulistycznej możliwe do rozliczenia z katalogu świadczeń NFZ w ramach umowy jaką posiada Udzielający zamówienia z NFZ) w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

1) 85110000-3 usługi szpitalne i podobne;

2) 85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne;

3) 85143000-3 usługi ambulatoryjne.


Okres obowiązywania umowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.


Oferty mogą składać podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 17 listopada 2017 r. w ZOZ w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 w Sekretariacie w godz. 8–14 od poniedziałku do czwartku oraz w piątki w godz. 8-13 lub ze strony internetowej www.szpitalpinczow.pl.


Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w języku polskim (z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) zgodnie ze Szczegółowymi warunkami konkursu ofert do dnia 1 grudnia 2017 r. do godziny 10:00. w siedzibie ZOZ w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 – Sekretariat.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZOZ w Pińczowie (świetlica) w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 10:15.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej ZOZ w Pińczowie www.szpitalpinczow.pl i tablicy informacyjnej do dnia 8 grudnia 2017 r.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny, zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyn.

Udzielający Zamówienia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści warunków zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Udzielającego zamówienie (www.szpitalpinczow.pl).

Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego, ZOZ w Pińczowie wskazuje termin i miejsce podpisania umowy.

Oferentom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone we właściwych przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski
Załączone pliki
aktualne swko i zalaczniki okulistyka 17_11_2017-1.doc (aktualne swko i zalaczniki okulistyka 17_11_2017-1.doc - 167.424 KB)
Data publikacji: 2017-11-17 10:23:07 Redaktor: Grzegorz Mitka
modyfiakcja swko.doc (modyfiakcja swko.doc - 53.76 KB)
Data publikacji: 2017-11-29 12:39:50 Redaktor: Grzegorz Mitka
zawiadomienie o wynniku konkursu okulistyyka.doc (zawiadomienie o wynniku konkursu okulistyyka.doc - 23.552 KB)
Data publikacji: 2017-12-08 11:06:16 Redaktor: Grzegorz Mitka

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 244
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2017-11-17 10:20:34
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2017-11-17 10:26:56

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl