Zamawiajacy: zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres: armii krajowej 22, 28-400 pińczów
Kontakt: tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail: zoz5@o2.pl, Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 953

Data publikacji: 2016-12-06 09:58:19

Przedmiot: Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych
(numer sprawy ZOZ/ZP/12/12/2016)

Treść przetargu:
Pińczów dn. 06.12.2016 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych

(numer sprawy ZOZ/ZP/12/12/2016)

Ogłoszenie ukazało się w BZP 359555 - 2016 w dniu 06.12.2016 r.

Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, tel.: (41)-357-30-31, fax:(41)-357-24-91, www: www.szpitalpinczow.pl , e-mail: zoz5@o2.pl .

Podstawa prawna: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.).

Strona internetowa, na której zamieszczona jest SIWZ: www: www.szpitalpinczow.pl .

1) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 (formularz-asortymentowo cenowy) podzielonego na pakiety nr 1 i nr 2: Pakiet nr 1 (gaza, kompres, opaska, lignina, przylepiec, plaster, wata). Pakiet nr 2 (zestawy zabiegowe)

CPV: 33 14 00 00-3, 33 14 11 10-4.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.

2) Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3) Termin realizacji zamówienia: Sukcesywnie przez okres 12 miesięcy.

4) Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia: Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia:

a. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: - koncesje, zezwolenia, licencje lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,

b. Zdolność techniczna lub zawodowa: - w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 1 zamówienie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia i wartości nie niższej niż 10 000 zł brutto,

c. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna: - Zamawiający nie wyznacza warunków szczegółowych w tym zakresie.

d. Brak podstaw wykluczenia: - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP, Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na potwierdzenie następujące dokumenty: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy PZP.

e. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w lit. d, składa odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości (taki dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

f. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dot. dokument wskazany, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w lit. e zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.

g. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 Ustawy PZP, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

h. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 Ustawy PZP.

5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oferta musi zawierać:

a. Oświadczenie woli (Oferta) zawiera: - ofertę cenową zgodną z załączonym formularzem ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz arkusze asortymentowo-cenowe podzielone na pakiety, które stanowią załącznik nr 2 do SIWZ. - oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt. 2 lit. b SIWZ (załącznik nr 4 i 5 do SIWZ). - pełnomocnictwo – jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

b. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych – składane na wezwanie Zamawiającego:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem z Rozdziału X pkt. 4 lit. d SIWZ.

- koncesje, zezwolenia, licencje lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, zgodnie z opisem z Rozdziału X pkt. 4 lit. a SIWZ.

- wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 1 zamówienie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia i wartości nie niższej niż 10 000 zł brutto, zgodnie z opisem z Rozdziału X pkt. 4 lit. b SIWZ.

c. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – składane na wezwanie Zamawiającego:

- dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2015.876 z późn. zm.), posiadają nazwę producenta, kod producenta, deklarację zgodności i certyfikat CE.

6) Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

7) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- cena brutto 60% = 60 pkt,

- termin dostawy 40% = 40 pkt.

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą ilość punktów.

8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać do dnia 15.12.2016 r. w sekretariacie Zamawiającego do godz. 900, lub przesłać na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22.

Decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.12.2016 r. o godz. 9 15 w budynku dyrekcji ZOZ w Pińczowie – świetlica.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

9) Termin związania ofertą:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10) Umowa ramowa: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

11) Dynamiczny system zakupów: Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

12) Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

13) Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy PZP.

14) Zamawiający wymaga od Wykonawców, aby do swojej oferty dołączyli po 1 próbce każdego asortymentu wymienionego w załączniku nr 2 (formularz asortymentowo-cenowy). Próbki pozwolą sprawdzić czy zaoferowany asortyment jest zgodny z SIWZ.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski

Załączone pliki:


(siwz i zalaczniki przetarg materialy opatrunkowe.zip - 88.393 KB) Data publikacji: 2016-12-06 10:02:41 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapyt i odpow dostawy materialow opatrunkowych.doc - 31.232 KB) Data publikacji: 2016-12-09 09:14:05 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapyt i odpow dostawy materialow opatrunkowych2.doc - 68.608 KB) Data publikacji: 2016-12-13 11:49:46 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapyt i odpow dostawy materialow opatrunkowych3.doc - 37.376 KB) Data publikacji: 2016-12-13 11:49:56 Redaktor: Grzegorz Mitka

(informacja z otwarcia ofert materialy opatrunkowe.doc - 17.408 KB) Data publikacji: 2016-12-15 09:27:09 Redaktor: Grzegorz Mitka

(ogloszenie o wyniku przetargu materialy opatruunkowe.doc - 27.136 KB) Data publikacji: 2016-12-20 11:53:30 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 794
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2016-12-06 09:58:19
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2016-12-06 10:04:45

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl