Zamawiajacy: zespół opieki zdrowotnej

Adres: ul. armii krajowej 22, 28-400 pińczów
Kontakt: tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail: zoz5@o2.pl, Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 1002

Data publikacji: 2018-01-26 09:14:20

Przedmiot: ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY:
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE
Adres siedziby: 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22; woj. świętokrzyskie.
Nr telefonu/ fax: (0 41) 35 730-31/ (0 41) 35 724-91)
e-mail: zoz5@o2.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15.00.
II. Przedmiot ZaMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch Respiratorów stacjonarnych dla dorosłych.
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP. (Dz.U.2017.1579 ze zm.).
Nr sprawy: ZOZ/ZO/4/01/2018

Treść przetargu:

Nr sprawy: ZOZ/ZO/4/01/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. ZAMAWIAJĄCY:

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

Adres siedziby: 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22; woj. świętokrzyskie.

Nr telefonu/ fax: (0 41) 35 730-31/ (0 41) 35 724-91)

e-mail: zoz5@o2.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15.00.

 1. Przedmiot ZaMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch Respiratorów stacjonarnych dla dorosłych.

Kod CPV: 33157400-9

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP. (Dz.U.2017.1579 ze zm.).

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji umowy (termin dostawy urządzeń) - do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

 1. Wymagania:

 1. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do do niniejszego zapytania ofertowego.

 2. Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia winni:

 1. wypełnić formularz ofertowy, wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

 2. załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert].

 3. załączyć deklarację zgodności WE, oferowanego sprzętu, z wymaganiami zasadniczymi, wystawionej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;

 4. załączyć materiały określające parametry oferowanego sprzętu tj. materiały producenta, foldery, opisy lub katalogi potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego.

 5. załączyć formularz specyfikacji technicznej. Wykonawca wypełnia i załącza do oferty tabelę przedstawioną w opisie przedmiotu zamówienia, w Załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego.

 6. załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

Do porozumiewania się z wykonawcami Zamawiający upoważnia lek. med. Jacka Janowskiego, oraz Pana Stanisława Kozioł pracowników ZOZ-u Pińczów – tel. 413573031.

 1. TERMIN, SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Zamawiający oczekuje złożenia oferty w terminie do dnia 05 lutego 2018 roku do godziny 9:00, na adres Zamawiającego do sekretariatu z dopiskiem:

zakup i dostawa dwóch Respiratorów stacjonarnych dla dorosłych

Decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.

 1. Oferta musi być złożona w opieczętowanym opakowaniu, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu jej otwarcia.

 2. Oferta oraz wymagane załączniki winny być podpisane przez osoby uprawnione
  do składania oświadczeń, przy czym dokumenty stanowiące kopie winny zawierać adnotację „za zgodność z oryginałem”.

 3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

 4. Otwarcie ofert dnia 05 lutego 2018 roku o godzinie 9:15 w siedzibie Zamawiającego na świetlicy.

 1. USTALENIA PROCEDURALNE:

 1. Cenę oferty należy określić w oparciu o specyfikację techniczną znajdującą się w Załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego.

 2. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym transport całego sprzętu do siedziby Zamawiającego.

 3. Ewentualne niedoszacowanie pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

 4. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100 pkt.

 5. Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą ilość punktów. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
  Sposób
  obliczenia punktów:
  ilość
  punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona w/g poniższego wzoru:

C=Cn/Co x 100

C - ilość punktów oferty badanej z kryterium ceny brutto
C n - cena najniższa z pośród wszystkich ważnych ofert
C o - cena oferty badanej

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający wybierze ofertę, która zdobędzie największą ilość punktów, spośród ofert, których cena nie będzie przekraczała ceny jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego - Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następna. W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty, które zdobędą taką samą największą ilość punktów, Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej - do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

 4. W przypadku przekroczenia przez ofertę najkorzystniejszą ceny szacunkowej ustalonej przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny szacowanej do ceny najkorzystniejszej oferty.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

    1. załącznik nr 1 - Formularz oferty

    2. załącznik nr 2 – Szczegółowa specyfikacja techniczna, parametry techniczne

    3. załącznik nr 3 - Wzór umowyDyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski

Pińczów, dnia 26.01.2018 r.Załączone pliki
zapytanie ofertowe respiratory.zip (zapytanie ofertowe respiratory.zip - 62.216 KB)
Data publikacji: 2018-01-26 09:14:58 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapyt i oddpow respiratory.doc (zapyt i oddpow respiratory.doc - 35.328 KB)
Data publikacji: 2018-02-02 11:25:56 Redaktor: Grzegorz Mitka
ogloszenie o wyniku zapyt ofert na respiratory.doc (ogloszenie o wyniku zapyt ofert na respiratory.doc - 15.36 KB)
Data publikacji: 2018-02-06 12:59:42 Redaktor: Grzegorz Mitka

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 286
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2018-01-26 09:14:20
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2018-01-26 09:19:20

Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl