Oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej

I Oferta skierowana do młodzieży.

 • Przyjmujemy każdego ucznia, który ma potrzebę rozmowy, oczekuje pomocy i wsparcia.
 • Udzielamy pomocy w sytuacjach kryzysowych ofiarom przemocy domowej, przemocy w klasie, w sytuacjach trudnych , osobom z zaburzeniami odżywiania ( anoreksja, bulimia),z trudnościami okresu dojrzewa.
 • Udzielamy pomocy młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi w środowisku rówieśniczym i rodzinnym ( trudności z porozumiewaniem się, zaniżona samoocena).
 • Wspieramy uczniów z trudnościami w nauce oraz uczniów dyslektycznych
 • Udzielamy pomocy młodzieży z zaburzeniami mowy.
 • Udzielamy pomocy samorządom szkolnym i organizacjom młodzieżowym działającym w szkole.
 • Wspieramy dzieci z rodzin alkoholicznych oraz osoby z problemem alkoholowym.
 • Pomagamy młodzieży uzależnionej, wymagającej leczenia i resocjalizacji.
 • Udzielamy indywidualnej pomocy uczniom w wyborze zawodu i drogi kształcenia.

II. Oferta skierowana do rodziców.

 • Wczesna rewalidacja dzieci od 0-5 lat

-programy edukacyjne dla rodziców małych dzieci
-programy rewalidacyjne dostosowane do potrzeb małego dziecka niepełnosprawnego ( z porażeniem mózgowym, z cechami autystycznymi, z zaburzeniami emocjonalnymi).

 • Wczesna interwencja logopedyczna

-badania logopedyczne dzieci i młodzieży, ocena i interpretacja w celu ustalenia stanu rozwoju mowy oraz zaburzeń mowy (każdy rodzic może sprawdzić, czy mowa jego dziecka rozwija się prawidłowo)  -pracę profilaktyczną i terapeutyczną w celu likwidowania lub zmniejszenia zaburzeń mowy poprzez zajęcia indywidualne z dziećmi w poradni.

 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych w wieku 3- 6 lat

-terapia zaburzeń emocjonalnych dziecka ( dzieci moczące się, z zaburzeniami lękowymi),
-zajęcia wspomagające rozwój funkcji niezbędnych do nauki matematyki, czytania i pisania,
-zajęcia kształtujące umiejętność skupienia uwagi, relaksacyjne i wyciszające,
-pomoc metodyczna dla rodziców wspierających rozwój poznawczy swoich dzieci.

 • Poradnia wykonuje badania przesiewowe wzroku według Systemu Powszechnych Badań Wzroku “Widzę” (komputerowy test do badania wzroku dla przedszkolaków i uczniów kl. I-III opracowany przez specjalistów we współpracy z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Okulistycznym w ramach umowy z MENiS).

 

 • Poradnia wykonuje badania przesiewowe słuchu według Systemu Powszechnych Badań Słuchu “Słyszę” (komputerowy test do badania słuchu dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym opracowany przez specjalistów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w ramach umowy z MENiS).

 

 • Przeciwdziałanie i przezwyciężanie trudności szkolnych.
  -terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w opanowaniu umiejętności szkolnych,
  -praca z uczniem dyslektycznym i z ryzyka dysleksji na wszystkich szczeblach nauczania od przedszkola do szkoły średniej,
  -pomoc rodzicom w pracy z dzieckiem z trudnościami w nauce, dyslektycznym, z zaburzeniami emocjonalnymi.

 

 • Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.
  -wsparcie psychologiczne dzieci z zaburzeniami zachowania terapia indywidualna, terapia grupowa -pomoc dzieciom ofiarom agresji, przemocy
  -pomoc rodzicom w nawiązywaniu prawidłowych relacji z dziećmi

 

 • Pedagogizacja rodziców.

-cykliczne zajęcia dla rodziców "Szkoła dla rodziców " -prelekcje, warsztaty dla rodziców na tematy związane z wychowaniem.

  • Pomoc ofiarom przemocy domowej, rodzinom z problemem alkoholowym.


III Oferta skierowana do nauczycieli i szkół.

 • Wspieranie szkół w tworzeniu programów wychowawczych i szkolnych programów profilaktyki.
 • Udział w szkolnych radach pedagogicznych.
 • Treningi umiejętności wychowawczych nauczycieli
 • Pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych uczniów – w ramach zespołów wychowawczych.
 • Pomoc konsultacyjna dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno- kompensacyjno w szkole.
 • Pomoc nauczycielom w pracy z uczniem przewlekle chorym, uczniem niepełnosprawnym, upośledzonym umysłowo, niedosłyszącym, niedowidzącym, niepełnosprawnym ruchowo.
 • Pomoc nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron ucznia.
 • Pomoc nauczycielom prowadzącym klasy integracyjne.
 • Wspieranie szkół w realizacji programów profilaktycznych i edukacji zdrowotnej.


IV. Skierowana do szerokiego środowiska wychowującego, instytucji, organizacji, samorządów.

 • Pomoc samorządom gminnym w tworzeniu programów profilaktycznych.
 • Diagnoza i informacja w zakresie zagrożeń uzależnieniem od środków. psychoaktywnych. Konsultacja w zakresie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.
 • Integracja działań z policją, sądem i pracownikami pomocy społecznej.
 • Wspieranie stowarzyszeń działających w obrębie powiatu na rzecz dzieci i młodzieży.


 


Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl